PL EN
Briland » Regulamin

Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego BRILAND

§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w Serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.briland.pl.

§ 2
Definicje określeń użytych w regulaminie:
1. Spółka – Karbon Koncern Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000388300.
2. Regulamin - „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego BRILAND”.
3. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami),
4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
5. Serwis internetowy – strona internetowa należąca do Spółki pod adresem www.briland.pl, zamieszczona na serwerze internetowym, którego operatorem jest Home.pl, z siedzibą pod adresem Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin.
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
7. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

§ 3
1. W ramach Serwisu, Spółka świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności Spółka udostępnia:
a. Informacje o ofercie i działalności Spółki;
b. Informacje i komentarze dotyczące wydarzeń ekonomicznych;
c. Formularz kontaktu z Doradcą umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do skorzystania z oferty Spółki;
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, Spółka świadczy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik korzystający z Serwisu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1.
5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy użyciu strony www jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 4
Treści zawarte na stronach Serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), oferty usług Spółki.

§ 5
1. Wszelkie prawa do treści Serwisu zastrzeżone są na rzecz Spółki.
2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu oraz do korzystania z dostępnych aplikacji, o których mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. W szczególności żadna część Serwisu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Spółki następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych normy społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6
Spółka aktualizuje informacje zawarte w Serwisu z zachowaniem należytej staranności.

§ 7
1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego BRILAND, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie www przed rozpoczęciem prac.
2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Serwisu ponosi Użytkownik. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 8
Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać do Spółki treści o charakterze bezprawnym.

§ 9
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć:
a. Adresów e-mail.
2. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Spółkę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Spółka będzie realizować poprzez stronę Serwisu i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
3. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1.
4. Użytkownik poprzez pozostawienie swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Karbon Koncern Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 96 oraz podmioty z nim współpracujące w postaci wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktu, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez Spółkę, w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach, utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych.
5. Użytkownik w związku z powyższym świadomy jest przysługujących mu praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawa do dostępu danych, ich zmiany oraz usunięcia.
6. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1, przez udostępnienie Spółce identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 10
1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Spółkę usług, o których mowa w § 3 ust. 1, drogą elektroniczną.
2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres poczty elektronicznej: biuro@briland.pl.
3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

§ 11
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.02.2013 r.
Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony, utrzymania sesji Użytkownika w czasie korzystania z serwisu, a także w celach statystycznych. Więcej informacji w Polityce prywatności i plików cookies. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. Możesz zarządzać ustawieniami dotyczącymi cookies w przeglądarce internetowej. Akceptuję